Krótka historia AA

    Krótka Historia Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Pomysł samopomocy i wzajemnego wsparcia alkoholików zrodził się około 100 lat przed oficjalną datą powstania Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. W roku 1840, w Baltimore (USA) powstało Stowarzyszenie im. Waszyngtona (Washingtonian Society). Początkowo jego członkami byli tylko alkoholicy. W niedługim czasie liczba członków Stowarzyszenia przekroczyła wprawdzie 100 tysięcy, ale coraz więcej było w nim osób nie uzależnionych, polityków, działaczy społecznych i innych. Rozszerzony został też zakres działalności i zainteresowań Stowarzyszenia. Jego członkowie angażowali się w walkę o zniesienie niewolnictwa oraz inne działania polityczne i społeczne. Bez względu na to, jak szczytne idee przyświecały jego członkom, Stowarzyszenie szybko utraciło w ten sposób zdolność pomagania alkoholikom. Jednak doświadczenie to zostało wykorzystane podczas tworzenia i redagowania VI i X Tradycji AA.

W 1908 roku z Chrześcijańskiej Wspólnoty Pierwszych Wieków (First Century Christian Fellowship) wyłoniła się tzw. Grupa Oxfordzka. Propagowała ona idee: absolutnej czystości, absolutnej miłości, absolutnej i stałej gotowości oraz absolutnej uczciwości. Według członków grupy stanowiło to istotę pierwotnego (z początków I wieku) chrześcijaństwa. Niektóre z zasad obowiązujących w Grupach Oxfordzkich włączono do Programu 12 Kroków AA. Pod zmienioną nazwą (Re-Armament Movement) Grupy Oxfordzkie istnieją gdzieniegdzie do dziś.

I tu zaczyna się właściwa historia AA. Bill W. makler giełdowy z Nowego Jorku, szukający wcześniej pomocy (z mizernym skutkiem) w Akron (Ohio – USA), w 1935 r. spotkał dr Boba, chirurga z tego miasta. Obaj byli wówczas uznawani za alkoholików w beznadziejnym stanie (dr Bob nie był już nawet w stanie operować). Obaj też próbowali różnych kuracji, przebywali kilkakrotnie w szpitalach – bez jakichkolwiek efektów. Bill i Bob odbyli ze sobą wiele rozmów, mówiąc zasadniczo tylko o swoim piciu, i ze zdziwieniem stwierdzili, że te rozmowy pomagają im zachować abstynencję. Początkowo obaj (później i inni alkoholicy) szukali pomocy i wsparcia w Grupach Oxfordzkich.

Wkrótce odkryli także, że mogą poszukać innych alkoholików i niezależnie, czy przynosi to efekt u podopiecznych czy nie, szczera rozmowa z nimi pozwala im samym zachowywać trzeźwość. Gdy grono niepijących dzięki odkryciu Billa i Boba powiększyło się do kilkudziesięciu osób postanowili spisać swe przeżycia, by w ten sposób udostępnić je większej liczbie alkoholików.

W 1939 r. wydana została podstawowa książka Wspólnoty AA – „Anonimowi Alkoholicy”, której tytuł dał nazwę Wspólnocie. Tekst jej w znacznej mierze napisany przez Billa W. ukazywał sposób dzięki, któremu zachowywało trwałą trzeźwość pierwszych 100 uczestników AA. W książce tej przedstawiono również historie osobiste pierwszych zdrowiejących tą metodą alkoholików.

W oryginalnym wydaniu opowieści tych było dość dużo (wydanie IV zawierało 41 „piciorysów”) i książkę szybko zaczęto nazywać Wielką Księgą. Polskie I wydanie zawierało 4 takie historie; w wydaniu II zaprezentowano 7 historii osobistych polskich alkoholików.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików rozwijała się szybko, jednakże w miarę rozwoju pojawiało się wiele problemów, takich jak np. członkostwo, zdobywanie i podział pieniędzy, stosunki międzyludzkie, kierowanie grupami, reprezentacja na zewnątrz. Z tych burzliwych, a czasem nawet smutnych doświadczeń, powstało Dwanaście Tradycji AA opublikowanych w 1946 roku.

 

Kalendarium:

1935 r.

W maju Bill W. i dr Bob spotykają się w Akron. 10.06.1935 – ostatnie piwo doktora Boba. Początek Wspólnoty i pierwszy mityng: dwóch uczestników.

1937 r.

W listopadzie odbywa się w Akron mityng z udziałem Billa W. i dr Boba i ok. 40 trzeźwiejących alkoholików.

1938 r.

W maju Bill W. rozpoczyna pracę nad książką „Alcoholics Anonymous”. W grudniu sformułowano Program 12 Kroków.

1939 r.

W kwietniu opublikowano książkę „Alcoholics Anonymous” („Anonimowi Alkoholicy”). Anonimowi Alkoholicy ostatecznie oddzielają się od Grup Oxfordzkich.

1941 r.

Artykuł z marca w „Saturday Evening Post” powoduje wzrost świadomości społecznej na temat alkoholizmu. Liczba członków wspólnoty AA w krótkim czasie wzrasta z 2 tys. do 8 tyś.

1946 r.

W czerwcu zostaje sformułowany i opublikowany zbiór 12 Tradycji AA.

1950 r.

W lipcu odbywa się pierwsza Konwencja Międzynarodowa AA w Cleveland. Przyjęcie 12 Tradycji przez ruch AA. W listopadzie umiera współzałożyciel wspólnoty – dr Bob.

1953 r.

W kwietniu pojawia się pierwsze wydanie książki „Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji AA”.

1957 r.

Liczba członków AA osiąga 200 tys., a ilość grup AA ok. 7 tys. Do Polski docierają pierwsze informacje o ruchu AA.

1962 r.

26 kwietnia XII Doroczna Konferencja Służb Ogólnych Anonimowych Alkoholików przyjęła 12 Koncepcji AA.

1965 r.

W lipcu w konferencji rocznicowej AA w Toronto udział bierze ponad 10 tys. osób.

1967 r.

W Poznaniu powstaje pierwsza grupa o charakterze edukacyjno-terapeutycznym.

1969 r.

W październiku odbywa się pierwszy Mityng Służby Światowej w Nowym Jorku z udziałem delegatów z 14 krajów.

1971 r.

W styczniu umiera Bill – współtwórca ruchu AA.

1973 r.

W maju kolejne wydanie „Wielkiej Księgi AA” osiąga nakład 1.000.000 egz.

1974 r.

Jesienią w Poznaniu usamodzielnia się i przyjmuje nazwę „Eleusis” pierwsza, działająca według 12 Tradycji AA grupa AA w Polsce.

1976r.

Zawiązuje się druga w Poznaniu i druga w Polsce grupa AA „Ster”.

1977r.

Powstaje pierwsza grupa AA poza Poznaniem – „Znicz” w Będzinie. Jeden z będzińskich AA przez rok przyjeżdżał, co środę z Będzina do Poznania, na mityng, czerpiąc wiedzę i doświadczenie.

1978r.

W Słupsku powstaje grupa AA „Katharsis”.

1980r.

Dr B.Woronowicz otrzymuje w Poznaniu 12 Kroków i 12 Tradycji. W Warszawie powstaje pierwsza grupa AA „Odrodzenie”.

1982r.

W czasie ogólnopolskiej Konferencji naukowej poświęconej Klubom Abstynentów, spotyka się wielu członków AA z całej Polski. W trakcie wieczornego mityngu wyłania się TYMCZASOWY KOMITET SŁUŻBY AA.

1983r.

Powstaje Komitet organizacyjny I Zjazdu AA w Polsce. Miejsce – Poznań. Grupa „Eleusis” przejęła patronat nad przygotowaniem „ideologicznym”. Grupa „Ster” – stronę organizacyjną.

1986r.

Powstaje pierwsza grupa AA w Opolu.

1993r.

Dnia 17 października na spotkaniu w ZK1 w Strzelcach Opolskich utworzono Intergrupę Śląska Opolskiego.

1997r.

Uruchomiona zostaje www.alcoholics-anonymous.org – oficjalna, autoryzowana przez Biuro Usług Ogólnych AA w Nowym Jorku, strona Anonimowych Alkoholików na Świecie.

2000r.

Uruchomiona zostaje jedyna oficjalna strona AA w Polsce: www.aa.org.pl.

2001r.

Dnia 27.01 powstaje w Opolu grupa AA „Wsparcie” – pierwsza grupa w mieście, której data powstania jest znana i pewna.

2006r.

W kwietniu pojawia się pierwsza, nieistniejąca już, strona mówiąca o alkoholizmie, alkoholikach, a także o Wspólnocie AA w Opolu pod adresem: www.aaopole.republika.pl (od marca 2008 jest to element serwisu www.alko.opole.pl).

2007r.

Dnia 10.02.2007 uruchomiona zostaje strona internetowa Intergrupy Śląska Opolskiego: www.intergrupa.ovh.org